Ikkei Shikano, Qinjian Pan, Kelli Hoover & Gary W. Felton