Ming-Da Zhou, Muhammad Akbar, Andrew J. Myrick1, Yiqiu Xia1, Waleed J. Khan1, Xiang Gao, Thomas C. Baker and Si-Yang Zheng